ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ

Sunday, May 01, 2011

Ερωτήσεις επανάληψης 2

111. Τι ονομάζουμε βακτηριακό μετασχηματισμό και ποια η σημασία του όταν γίνεται με φυσικό τρόπο και ποια όταν γίνεται με τεχνητό τρόπο;
112. Τι ονομάζουμε ημισυντηρητικό τρόπο αντιγραφής του DNA και πώς αυτός αποδεικνύεται; Να καταστρώσετε πείραμα.
113. Ποιά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαγονιδιακών οργανισμών για την αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής έναντι της μεθόδου των επιλεγμένων διασταυρώσεων;
114. Τι ονομάζουμε gene pharming και ποιο είναι το πλεονέκτημα της μεδόδου αυτής έναντι της χρήσης cDNA βιβλιοθήκης;
115. Τα κλωνοποιημένα θηλαστικά είναι φαινοτυπικα όμοια;
116. Υπάρχουν φορείς κλωνοποίησης για ζωϊκά και φυτικά κύτταρα; Να δώσετε από ένα παράδειγμα.
117. Οι μικροοργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν στο εργαστήριο τόσο σε στερεά όσο και υγρά θρεπτικά μέσα. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης τους σε στερεά μέσα έναντι των υγρών;
118. Πώς διακρίνουμε μια υπολειπόμενη φυλοσύνδετη ασθένεια από μια αντίστοιχη αυτοσωμική. Δώστε ένα παράδειγμα.
119. Περιγράψτε τη διαδικασία προγεννητικής διάγνωσης του συνδρόμου Down σε μια έγκυο.
120. Ποιά ένζυμα διασπούν δεσμούς υδρογόνου στη διπλή έλικα του DNA;

Wednesday, May 19, 2010

Ερωτήσεις Επανάληψης

101. Τι είναι τα πλασμίδια και ποιος είναι ο φυσιολογικός και βιολογικός τους ρόλος; Δώστε δύο παραδείγματα πλασμιδίων, των κυττάρων που τα φέρουν και τη χρησιμότητά τους.
102. Τι είναι οι φορείς κλωνοποίησης, ποιους γνωρίζετε και ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένα μόριο DNA για να αποτελεί φορέα κλωνοποίησης.
103. Ποια τμήματα του πυρηνικού DNA δεν μεταγράφονται σε ένα κύτταρο και ποια, ενώ μεταγράφονται, δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα;
104. Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής του DNA σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο και ποιος είναι ο ρόλος τους;
105. Ποιους τρόπους παραγωγής της ανθρώπινης ινσουλίνης γνωρίζετε και ποιος από αυτούς είναι ο περισσότερο αποδοτικός και οικονομικός; Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ινσουλίνη αυτή;
106. Τι είναι το ανασυνδυασμένο DNA; Ποιες εφαρμογές του γνωρίζετε;
107. Για τη βελτίωση της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής δημιουργήσαμε γενετικά τροποποιημένα φυτά και ζώα. Ποιες εφαρμογές αυτών γνωρίζετε; (απλή αναφορά)
108. Ποια κύτταρα ονομάζουμε καρκινικά και σε τι διαφέρουν από τα φυσιολογικά κύτταρα; Ποιοι παράγοντες μετέτρεψαν ένα φυσιολογικό κύτταρο σε καρκινικό; Πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα τον καρκίνο; Μπορούν τα καρκινικά κύτταρα να είναι χρήσιμα;
109. Γιατί γυναίκες με πολλαπλές αποβολές πρέπει να ζητούν γενετική καθοδήγηση πριν προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων;
110. Σχεδιάστε σε διάγραμμα την πιθανή καμπύλη ανάπτυξης του μικροοργανισμού Es. coli αν το θρεπτικό υλικό που τοποθετήσαμε στο βιοαντιδραστήρα περιέχει δύο πηγές ενέργειας: γλυκόζη και λακτόζη. Να δικαιολογήσετε τα αποτελέσματά σας.

Thursday, March 29, 2007

Ερωτήσεις κρίσεως στο 6ο κεφάλαιο (συνέχεια)

91. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Klinefelter; Με ποιους δυνατούς τρόπους μπορεί να προκύψει σύνδρομο Klinefelter; Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση της μείωσης σε κάθε περίπτωση.
92. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Turner; Με ποιους δυνατούς τρόπους μπορεί να προκύψει σύνδρομο Turner; Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση της μείωσης σε κάθε περίπτωση.
93. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου Down; Με ποιους δυνατούς τρόπους μπορεί να προκύψει σύνδρομο Down; Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση της μείωσης σε κάθε περίπτωση.
94. Τι γνωρίζετε για τη μετατόπιση; Με ποια φαινόμενα συνδέεται;
95. Στις αμοιβαίες μετατοπίσεις δε χάνεται γενετικό υλικό. Ταυτόχρονα, τα άτομα εμφανίζουν κίνδυνο απόκτησης απογόνων με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Πώς το εξηγείτε αυτό;
96. Ποιες μεθόδους προγεννητικού ελέγχου γνωρίζετε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της καθεμιάς;
97. Ποιοι παράγοντες και ποια γεγονότα οδηγούν σε καρκίνο;
98. Γιατί ο καρκίνος δεν κληρονομείται ως απλός Μενδελικός χαρακτήρας;
99. Ποια είναι η φυσιολογική λειτουργία των ογκογονιδίων και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων; Πότε τα γονίδια αυτά οδηγούν σε καρκινογένεση;
100. Από δύο φυσιολογικούς γονείς γεννήθηκε αγόρι που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία και β-θαλασσαιμία. Να γράψετε τους γονοτύπους των τριών ατόμων και να εξηγήσετε τη σχέση των γονιδίων μεταξύ τους.

Wednesday, February 28, 2007

Ερωτήσεις κρίσεως στο 9ο κεφάλαιο

81. Με ποιους τρόπους - μεθόδους μπορούμε να βελτιώσουμε τη φυτική και ζωϊκή μας παραγωγή;
82. Ποιες είναι οι εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη βελτίωση της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής;
83. Πώς η Γενετική Μηχανική συνεισφέρει στη βελτίωση της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής;
84. Περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών καλαμποκιού που να εμφανίζουν ανθεκτικότητα στις επιθέσεις εντόμων και σκωλήκων. Πώς ονομάζονται τα φυτά αυτά; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του τρόπου προστασίας έναντι της χρήσης εντομοκτόνων;
85. Περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία δημιουργίας διαγονιδιακών προβάτων για τη βιομηχανική παραγωγή της ανθρώπινης ινσουλίνης. Πώς ονομάζεται αυτός ο τρόπος παραγωγής; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου παραγωγής ινσουλίνης συγκριτικά με την παραγωγή της από βακτήρια ή από το πάγκρεας των βοοειδών;
86. Ποιους τρόπους παραγωγής της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης γνωρίζετε και τι θα εξυπηρετούσε η παραγωγή αυτή;
87. Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης διαγονιδιακών φυτών και ζώων για την αύξηση της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής έναντι της κλασικής μεθόδου των επιλεγμένων διασταυρώσεων;
88. Τι είναι η κλωνοποίηση και πού μπορεί να συνεισφέρει;
89. Περιγράψτε τη διαδικασία κλωνοποίησης προβάτου. Τι είδους προβλήματα μπορεί να παρουσιάζει ένα τέτοιο πρόβατο;
90. Ποια υβριδικά κύτταρα γνωρίζετε, με ποιο τρόπο δημιουργούνται και τι εξυπηρετούν;

Tuesday, February 27, 2007

Ερωτήσεις κρίσεως στο 8ο κεφάλαιο

71. Ποιες εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας γνωρίζετε στην διάγνωση ασθενειών;
72. Ποιες εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας γνωρίζετε στη θεραπεία ασθενειών;
73. Ποιες είναι οι μέθοδοι (από το παρελθόν μέχρι σήμερα) βιομηχανικής παραγωγής της ανθρώπινης ινσουλίνης για τους διαβητικούς; Ποια είναι τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου;
74. Περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία παραγωγής ανθρώπινης ινσουλίνης από βακτήρια με χρήση cDNA βιβλιοθήκης.
75. Περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων τα οποια θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αντιτετανικού ορού.
76. Τι είναι τα υβριδώματα και ποιες είναι οι ιδιότητες τους;
77. Ποιες είναι οι πέντε πιο βασικές διαφορές ανάμεσα στην ex vivo γονιδιακή θεραπεία και στην in vivo;
78. Περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία γονιδιακής θεραπείας της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε νεαρό άτομο.
79. Τι είδους πληροφορίες μπορεί να προκύψουν από τη σύγκριση γονιδωμάτων μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους, αλλά και μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών;
80. Σε τι θα βοηθούσε η ανάλυση του γονιδιώματος της αγελάδας και του ποντικού;

Tuesday, February 06, 2007

Ερωτήσεις κρίσεως στο 7ο κεφάλαιο

61. Σε τι είδους τεχνικές στηρίζεται κατά κύριο λόγο η βιοτεχνολογία;
62. Δώστε πέντε παραδείγματα χρήσιμων προϊόντων που παράγονται σε ευρεία κλίμακα με μεθόδους βιοτεχνολογίας.
63. Τι ονομάζουμε μικροβιακή καλλιέργεια και τι χρόνο διπλασιασμού των μικροβίων; Από τι εξαρτάται ο χρόνος διπλασιασμού των μικροβίων σε μια καλλιέργεια;
64. Γιατί το άγαρ είναι απαραίτητο συστατικό μιας στερεής καλλιέργειας;
65. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των στερεών καλλιεργειών έναντι των υγρών;
66. Γιατί στους βιοαντιδραστήρες χρησιμοποιείται υγρό θρεπτικό υλικό;
67. Ποιες είναι οι απαραίτητες προεργασίες για να ξεκινήσει μια καλλιέργεια βακτηρίων;
68. Ποιες είναι οι διαφορές της κλειστής καλλιέργειας από τη συνεχή;
69. Ποια φάση ανάπτυξης του ζυμομύκητα επιλέγουμε για τη βιομηχανική παραγωγή της αιθανόλης; Αν θέλουμε να παράγουμε πενικιλίνη από τον μύκητα Penicillium, ποια φάση ανάπτυξης του είναι περισσότερο αποδοτική και γιατί;
70. Σχεδιάστε την καμπύλη ανάπτυξης του βακτηρίου E. coli σε κλειστή καλλιέργεια, αν έχουμε εξαρχής στο θρεπτικό υλικό δύο πηγές ενέργειας, τη γλυκόζη και τη λακτόζη. Δικαιολογήστε τα συμπερασματά σας.

Ερωτήσεις κρίσεως στο 6ο κεφάλαιο

49. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις γονιδιακές μεταλλάξεις και στις χρωμοσωμικές ανωμαλίες;
50. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις σωματικές και στις γεννητικές μεταλλάξεις;
51. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδηλωθεί μια σωματική γονιδιακή μετάλλαξη στον ανθρώπινο οργανισμό;
52. Σε τι διαφέρει το φυσιολογικό γονίδιο β από το μεταλλαγμένο γονίδιο που οδηγεί σε δρεπανοκυτταρική αναιμία; Ποιος είναι ο φαινότυπος των ατόμων που πάσχουν από την ασθένεια αυτή;
53. Ποιες περιπτώσεις γονιδιακής μετάλλαξης του τύπου αντικατάσταση βάσης από άλλη βάση γνωρίζετε και ποιες είναι οι αντίστοιχες επιπτώσεις της κάθε μετάλλαξης στον οργανισμό;
54. Η ανάλυση αίματος ενός ανθρώπου έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 50% HbΑ, 35% HbΑ2 και 15% HbF. Από ποια ασθένεια πάσχει το άτομο αυτό; Ποια είναι η % σύσταση των αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης σε αυτό το άτομο;
55. Ποιες ασθένειες στον άνθρωπο γνωρίζετε να χαρακτηρίζονται από μεγάλη ετερογένεια;
56. Ποια είναι η σχέση της φαινυλκετονουρίας με τον αλφισμό;
57. Ποιες ασθένειες του ανθρώπου χαρακτηρίζονται από διανοητική καθυστέρηση;
58. Περιγράψτε τις διαδικασίες διάγνωσης της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε έμβρυο και σε νεογνό.
59. Περιγράψτε τις διαδικασίες διάγνωσης της φαινυλκετονουρίας σε έμβρυο και σε νεογνό.
60. Περιγράψτε τις διαδικασίες διάγνωσης του συνδρόμου Down σε έμβρυο και σε νεογνό.

Monday, December 18, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 5ο κεφάλαιο (συνέχεια)

43. Ασθένειες που κληρονομούνται με υπολειπόμενο αυτοσωμικό και με υπολειπόμενο φυλοσύνδετο τρόπο κληρονομικότητας: Γράψτε πέντε βασικές διαφορές.
44. Ασθένειες που κληρονομούνται με επικρατή αυτοσωμικό και με υπολειπόμενο αυτοσωμικό τρόπο κληρονομικότητας: Γράψτε τέσσερις βασικές διαφορές.
45. Τι είναι τα γενεαλογικά δέντρα και ποια είναι η χρησιμότητά τους;
46. Στο μοσχομπίζελο ο χαρακτήρας "ψηλό φυτό" επικρατεί στο χαρακτήρα "κοντό φυτό".
Τι συμβόλιζε ο Mendel με ένα γράμμα Ψ και τι με δύο γράμματα ΨΨ;
47. Εξηγείστε γιατί σπανίζουν οι γυναίκες με δαλτονισμό (μερική αχρωματοψία στο κόκκινο - πράσινο) σε σχέση με τους δαλτονικούς άντρες;
48. Γιατί χρησιμοποιούνται τα γενεαλογικά δέντρα βασιλικών οικογενειών ή ευγενών στη μελέτη του μηχανισμού κληρονομικότητας ορισμένων ασθενειών στον άνθρωπο;

Wednesday, November 29, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 4ο κεφάλαιο (συνέχεια)

37. Κατά τη διαδικασία κατασκευής γονιδιωματικής βιβλιοθήκης ενός οργανισμού προκύπτουν τριών ειδών κύτταρα-ξενιστές:
α) βακτήρια-ξενιστές που δεν προσέλαβαν πλασμίδιο (μη μετασχηματισμένα)
β) μετασχηματισμένα βακτήρια-ξενιστές που δέχτηκαν το μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο
γ) μετασχηματισμένα βακτήρια-ξενιστές που δέκτηκαν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο
Ποια από τις παραπάνω κατηγορίες αποτελεί τη γονιδιωματική βιβλιοθήκη του οργανισμού και με ποιο τρόπο θα την επιλέξουμε από τις υπόλοιπες;
38. Ποια ένζυμα χρησιμοποιούμε στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και με ποιό σκόπο το καθένα;
39. Τι ονομάζουμε αποδιάταξη του DNA και τι υβριδοποίηση; Ποιες εφαρμογές τους γνωρίζετε;
40. Ποια είναι η μέθοδος PCR και σε τι αποσκοπεί; Ποιες χημικές ουσίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικάσίας;
41. Με ποιους τρόπους μπορούμε να κλωνοποιήσουμε ένα γονίδιο για να το μελετήσουμε;
42. Υβρίδια μόρια DNA/RNA: Ποιες περιπτώσεις σχηματισμού τέτοιων μορίων γνωρίζετε με φυσικό ή τεχνητό τρόπο;

Wednesday, November 15, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 5ο κεφάλαιο

28. Ποιες δυνατότητες και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας οργανισμός για να αποτελεί άριστο πειραματικό υλικό γενετικής;
29. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: ομόλογα χρωμοσώματα, αλληλόμορφα γονίδια, γαμέτες, επικρατές γονίδιο, υπολειπόμενο γονίδιο, ατελώς επικρατή γονίδια, συνεπικρατή γονίδια, διασταύρωση ελέγχου και πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια.
30. Σε ποιες περιπτώσεις διασταυρώσεων έχουμε ταύτιση γονοτυπικής και φαινοτυπικής αναλογίας των απογόνων;
31. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύουν οι νόμοι του Mendel;
32. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύουν οι αναλογίες του Mendel;
33. Τι ονομάζουμε γονότυπο και τι φαινότυπο ενός ατόμου; Σε ποιες περιπτώσεις διαφορετικοί γονότυποι ατόμων δίνουν τον ίδιο φαινότυπο;
34. Σε ποιες περιπτώσεις άτομα με τον ίδιο γονότυπο μπορεί να έχουν διαφορετικούς φαινοτύπους;
35. Ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για να ισχύει η φαινοτυπική αναλογία 9:3:3:1 του Mendel;
36. Είναι δυνατό σε διασταύρωση μονοϋβριδισμού να προκύψει φαινοτυπική αναλογία 1:1:1:1; Αν ναί, δώστε ένα παράδειγμα τέτοιας διασταύρωσης.

Thursday, October 26, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 2ο κεφάλαιο (συνέχεια)

22. Εξηγείστε τους λόγους για τους οποίους η ποσότητα και τα είδη των μορίων mRNA μεταβάλλονται συνεχώς στο εσωτερικό των κυττάρων.
23. Το DNA περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη μεταγραφή του. Συμφωνείτε με την παραπάνω πρόταση; Εξηγείστε την απάντησή σας.
24. Ποιοι είναι οι απαραίτητοι παράγοντες για τη μεταγραφή του DNA και ποιοι είναι για τη μετάφραση;
25. Τι είδους χημικοί δεσμοί σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης;
26. Ποιους παράγοντες ονομάζουμε μεταγραφικούς και ποια η σημασία τους στη γονιδιακή ρύθμιση;
27. Πόσα διαφορετικά είδη mRNA υπάρχουν στο εσωτερικό του κυττάρου και γιατί;

Wednesday, October 25, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 4ο κεφάλαιο

16. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός μορίου DNA για να αποτελεί φορέα κλωνοποίησης στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA; Ποιους φορείς κλωνοποίησης γνωρίζετε;
17. Πόσους και τι είδους δεσμούς διασπά η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI κάθε φορά που συναντά την κατάλληλη αλληλουχία σε ένα μόριο DNA;
18. Περιγράψτε τη διαδικασία κατασκευής γονιδιωματικής βιβλιοθήκης του ανθρώπου χρησιμοποιώντας ως φορέα κλωνοποίησης το DNA των φάγων λ.
19. Τι ονομάζουμε cDNA βιβλιοθήκη; Περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία κατασκευής cDNA βιβλιοθήκης κυττάρων του ανθρώπινου παγκρέατος για την απομόνωση του βακτηριακού κλώνου που φέρει το γονίδιο της ινσουλίνης. Σε τι θα βοηθούσε αυτή η απομόνωση;
20. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της cDNA βιβλιοθήκης έναντι της γονιδιωματικής; Ποιο είναι το μειονέκτημα της cDNA βιβλιοθήκης και πώς ξεπεράστηκε;
21. Τι ονομάζουμε αποδιάταξη και τι υβριδοποίηση; Δώστε δύο παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών.

Monday, October 23, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 2ο κεφάλαιο (συνέχεια)

10. Τι σημαίνει ότι ο γενετικός κώδικας είναι εκφυλισμένος; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από αυτό το χαρακτηριστικό του γενετικού κώδικα;
11. Τι εννοούμε ότι η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια "οικονομική διαδικασία"; Πώς εξηγείτε αυτό το γεγονός;
12. Γράψτε πέντε διαφορές στη γονιδιακή ρύθμιση ανάμεσα στους προκαρυωτικούς και στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
13. Σε πόσα και ποια επίπεδα ρυθμίζεται η γονιδιακή έκφραση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς και σε τι αποσκοπεί;
14. Τι ονομάζουμε οπερόνιο; Στο οπερόνιο της λακτόζης, το ρυθμιστικό γονίδιο μεταγράφεται συνεχώς και παράγει λίγα μόρια του καταστολέα κάθε φορά. Γιατί συμβαίνει αυτό;
15. Πόσα είναι τα γονίδια, οι υποκινητές, οι παραγόμενες πρωτείνες και τα είδη mRNA που υπάρχουν στο οπερόνιο της λακτόζης:
α) απουσία λακτόζης και
β) παρουσία λακτόζης;

Monday, September 25, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 1ο κεφάλαιο (συνέχεια)

7. Γιατί οι Hershey και Chase χρησιμοποίησαν στο πείραμά τους τα ραδιενεργά στοιχεία θείο (S35) και φώσφορο (P32); Πώς απέδειξαν ότι το DNA των φάγων και όχι οι πρωτείνες τους εισέρχονται στα βακτηριακά κύτταρα;
8. Η ποσότητα του πυρηνικού DNA σε ένα ανθρώπινο κύτταρο μπορεί να είναι Ν, 2Ν ή 4Ν. Εξηγείστε γιατί συμβαίνει αυτό και δώστε την τιμή του Ν για τα ανθρώπινα κύτταρα.
9. Γιατί η φύση επέλεξε το DNA ως γενετικό υλικό των οργανισμών;

Tuesday, September 19, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 2ο κεφάλαιο

4. Τι ονομάζουμε ημισυντηρητικό μηχανισμό αντιγραφής του DNA; Καταστρώστε πείραμα που να αποδεικνύει ότι το DNA αυτοδιπλασιάζεται με τον ημισυντηρητικό μηχανισμό.
5. Τι είναι το κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας για τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς και τι εκφράζει αυτό;
6. Γράψτε τις 8 σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στην αντιγραφή και στη μεταγραφή του DNA, τόσο στο μηχανισμό όσο και στη σημασία των διαδικασιών αυτών.

Monday, September 18, 2006

Ερωτήσεις κρίσεως στο 1ο κεφάλαιο

1. Καταστρώστε πείραμα που να αποδεικνύει ότι το DNA του κυττάρου, αντίθετα με τις πρωτείνες, είναι χημική ένωση ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
2. Δώστε τον ορισμό του καρυοτύπου και γράψτε τις πληροφορίες που μας δίνει ο καρυότυπος ενός ατόμου (σημασία καρυοτύπου).
3. Ποια είναι η αναλογία βάσεων του DNA η οποία είναι σταθερή σε όλους τους οργανισμούς και ποια η αναλογία βάσεων η οποία διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό και είναι χαρακτηριστική για το κάθε είδος οργανισμού; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.